1002 Organic Sesame Tea Paste - Paline (200g) (non spicy) ပလိုင်း အော်ဂဲနစ် နှမ်းလက်ဖက် အနှစ် (12 pieces/case)

1002 Organic Sesame Tea Paste - Paline (200g) (non spicy) ပလိုင်း အော်ဂဲနစ် နှမ်းလက်ဖက် အနှစ် (12 pieces/case)

  • Unit price per 


ပလိုင်း အော်ဂဲနစ် နှမ်း လက်ဖက်အနှစ် (non spicy)